Struktur

Founder & CEO :
H. Jhon Edy Rahman, SH. M.Kn.

Dewan Syariah :
Zainul Hakim, Lc., M.Si
Sa’dul Hayyi Mufid, Lc. Alhafidh
Muhammad Adamin, S.Pd.I Alhafidh

Ketua :
Wahyu Abadi, S.Pd.I

Kemitraan :
Erial

Kotak Infak DUTAKU :
M. Kafrawi
Ramidah
Norma